Instalacja GlassFisha

Zbiór czynności do wykonania w celu uruchomienia serwera aplikacji GlassFish w systemie Ubuntu.

Po rozpakowaniu w katalogu np. /opt/glassfish3/ należy wykonać następujące czynności (przejdź do katalogu /opt/glassfish3/glassfish/bin):

uprawnienia do asadmin

     chmod a+x asadmin


uruchomienie serwera (wykonywanie ./asadmin w przypadku gdy jest domyślny port w innym przypadku należy dołożyć parametr “-p 4848” gdzie w miejscu 4848 należy podać właściwy port)

     ./asadmin start-domain

ustawienie hasła administratora

     ./asadmin change-admin-password (gdzie domyślny login to “admin” a hasło jest puste lub “adminadmin”)

włączenie ochrony panelu (istotne w przypadku dostępu do konsoli poprzez sieć)

     ./asadmin enable-secure-admin

     restart serwera

     ./asadmin stop-domain
     ./asadmin start-domain

ręczna zmiana portów może zostać wykonana w pliku: /opt/glassfish3/glassfish//domains/domain1/config/domain.xml

<network-listeners>
     <network-listener port="8080" protocol="http-listener-1" transport="tcp" name="http-listener-1" thread-pool="http-thread-pool"></network-listener>
     <network-listener port="8181" protocol="http-listener-2" transport="tcp" name="http-listener-2" thread-pool="http-thread-pool"></network-listener>
     <network-listener port="4848" protocol="admin-listener" transport="tcp" name="admin-listener" thread-pool="admin-thread-pool"></network-listener>
</network-listeners>

 

Konfiguracja JDK
plik /opt/glassfish3/glassfish/config/asenv.conf
na końcu dopisać lub zmienić jeżeli potrzeba parametr AS_JAVA np.: AS_JAVA=”/opt/jdk1.7.0_07/”

 

Automatyczne uruchamianie w Ubuntu
Nowy plik /etc/init.d/glassfish a wewnątrz pliku kod:

#! /bin/sh
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin

. /lib/lsb/init-functions

do_start() {
  /opt/glassfish4/glassfish/bin/asadmin start-domain;
  /opt/glassfish4/glassfish/bin/asadmin --user admin --passwordfile /path_to/pswd_file enable AppName
}

do_stop() {
  /opt/glassfish4/glassfish/bin/asadmin stop-domain
}

case "$1" in
   start)
    do_start
    ;;
  stop)
    do_stop
    ;;
  restart|reload|force-reload)
    do_stop
    do_start
    ;;
esac

:

następnie należy wykonać komendę sudo update-rc.d glassfish defaults.

Nazwa AppName jest nazwą zainstalowanej aplikacji.
Zawartość pliku /path_to/pswd_file to:

AS_ADMIN_PASSWORD=taJne_HAslO_admin