Przygoda z Dockerem

Lista przydatnych komend i instrukcji, które warto mieć pod ręką pracując z dockerem.

PRZYDATNE KOMENDY

• OGÓLNE

docker version informacje o wersji
docker info podsumowanie pracy dockera

• WYKONYWANIE

docker exec -i -t CONTAINER_NAME /bin/bash wykonanie komendy (w przykładzie „/bin/bash”) w uruchomionym kontenerze o nazwie CONTAINER_NAME

• PROCESY

docker ps -a lista kontenerów (procesów aktualnie działających)
docker rm CONTAINER_NAME usuwanie kontenera o nazwie CONTAINER_NAME (wymagane przed usunięciem obrazu)

• OBRAZY

docker images lista obrazów
docker rmi IMAGE_ID usuwanie obrazu z listy o ID IMAGE_ID

• COMPOSER – komendy (pracując w katalogu, w którym znajduje się plik „docker-compose.yml”)

docker-composer up -d uruchamia „docker-compose.yml” w tle (jako daemon)
docker-composer stop zatrzymuje kontenery
docker-compose ps lista kontenerów (procesów aktualnie działających)