Timer w React Component

Wywoływanie rekurencyjne funkcji w React-cie z wykorzystaniem „setTimeout” i odwoływanie się w nich do stanów jest dość problematyczne. Taka funkcja „widzi zamrożony stan” pomimo tego, że może go zmieniać.

Poniżej sposób na timer (wykonywanie akcji z opóźnieniem) z możliwością dostępu do stanów w komponencie Reacta.

const [timerCounter, setTimerCounter] = useState(0);

useEffect(() => {
  const id = setTimeout(
    () => setTimerCounter(timerCounter + 1),
    1000
  );
  console.log("TIK", timerCounter);
  return () => clearTimeout(id);
}, [timerCounter]);

Przykład heartbeat-a odpytującego API

const [doReloadTime, setDoReloadTime] = useState(1000);
const [fetchState, setFetchState] = 
  useState<string>("waiting");

// aktualizacja danych
const onData = useCallback((data: any) => {
  // ...
}, []);

// pobieranie danych z API
const reloadData = useCallback(() => {

  setFetchState("waiting");

  fetch(...)
    .then(res => {
      onData(res);
      setFetchState("done");
      setDoReloadTime(1000);

    })
    .catch(err => {
      onData(null);
      setFetchState("error");
      setDoReloadTime(5000);
    });
}, [onData]);

// heartbeat
useEffect(() => {
  if (!reloadData || doReloadTime <= 0)
    return;

  setTimeout(() => {
    reloadData();
  }, doReloadTime);

  setDoReloadTime(0);
}, [doReloadTime, reloadData]);

Alternatywa dla STRING_SPLIT w MSSQL

Poniżej przykład podzielenia tekstu i wprowadzenie go do tabeli. Ciąg znaków odseparowany od siebie np. przecinkiem. Dane w tabeli można dalej przetwarzać w SQL.

Poniższy przykład również pomaga obejść błąd
’STRING_SPLIT’ is not a recognized built-in function name.

Przykładowo mamy ciąg znaków odseparowany przecinkiem:
declare @str2arr as varchar(200);
set @str2arr = '5, 10, 12';

Aby podzielić ciąg znaków (String) i wprowadzić dane do tymczasowej tabeli należy wykonać:
declare @Str2ArrTable as table(p int);

insert into @Str2ArrTable
select trim(split.a.value('.', 'VARCHAR(100)'))
from (select Cast ('' + Replace(@str2arr, ',', '') + '' as XML) as Data) as A
cross apply data.nodes ('/M') AS Split(a);

Dane znajdują się w tabeli. Aby je podejrzeć:
select * from @Str2ArrTable;

Dane z tabeli można wykorzystań np. w innym zapytaniu SQL jako warunek:
select * from Dokumenty where typDok in (
select p from @Str2ArrTable
);