Wykrywanie motywu ciemny / jasny w Swift

Odpowiednia kolorystyka zależna od motywu wybranym na urządzeniu. Wartość aktualnego motywu można pobrać za pomocą zmiennej środowiskowej „@Environment(\.colorScheme)”.

PRZYKŁAD:

import SwiftUI

struct TestColorScheme: View {

  @Environment(\.colorScheme) var colorScheme

  var body: some View {
    VStack {
      Text("\(colorScheme)".uppercased())
        .font(.largeTitle)
      Rectangle()
        .fill(colorScheme == .dark ? 
           .white : .black
         )
        .frame(width: 100, height: 100)
    }
  }
}